Yhdistyksen säännöt

Hyväksytty yhdistyksen varsinaisessa kokouksessa 19.1.2012.

1 artikla
Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Eurooppaoikeuden yhdistys ry, Föreningen för Europarätt rf ja sen kotipaikka on Helsinki.

Yhdistyksen kieli on suomi.

Yhdistyksestä voidaan käyttää kansainvälisissä yhteyksissä englanninkielistä nimeä FIDE Finland.

2 artikla
Yhdistyksen tarkoitus ja toimintamuodot

Yhdistyksen tarkoituksena on eurooppaoikeuden kehittäminen ja eurooppaoikeutta koskevan oikeustieteellisen ja muun alaan kiinteästi liittyvän tieteellisen tutkimuksen edistäminen Suomessa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

 • ylläpitää kontakteja vastaaviin ulkomaisiin yhdistyksiin;
 • kokoaa yhteen eurooppaoikeudesta ja eurooppalaisten maiden oikeudesta kiinnostuneita lakimiehiä ja oikeudellisia asiantuntijoita;
 • järjestää alan seminaareja ja koulutustilaisuuksia sekä julkaisee alaa koskevaa materiaalia; sekä
 • suorittaa avustuksia.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi hankittuaan tarvittaessa viranomaisen luvan:

 • kerätä jäsenmaksuja;
 • harjoittaa julkaisutoimintaa;
 • järjestää rahankeräystä;
 • ottaa vastaan lahjoituksia, testamentteja ja avustuksia;
 • omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta;
 • harjoittaa anniskelutoimintaa järjestämiensä tilaisuuksien yhteydessä.

3 artikla
Jäsenyys

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka on täyttänyt 18 vuotta, suorittanut yliopistollisen tai sitä vastaavan loppututkinnon ja joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.

Yhdistykseen opiskelijajäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka harjoittaa korkeakouluopintoja yliopistossa. Valmistumisensa jälkeen opiskelijajäsen siirtyy ilmoituksella varsinaiseksi jäseneksi. Opiskelijajäsen voidaan katsoa eronneeksi yhdistyksestä, mikäli käy ilmi, että tämä on päättänyt opintonsa ilman valmistumista tai jos hän laiminlyö ilmoituksen valmistumisestaan.

Oikeushenkilö voidaan hyväksyä yhteisöjäseneksi.

Kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä taho, joka toimillaan edistää yhdistyksen tarkoituksen toteuttamista.

Yhdistyksen hallitus hyväksyy yhdistyksen jäsenet kirjallisen hakemuksen perusteella.

Yhdistyksen vuosikokous voi yksimielisesti hallituksen esityksestä kutsua yhdistyksen kunniajäseneksi henkilön, joka on toiminut ansiokkaasti yhdistyksen tai sen päämäärien hyväksi. Yhdistyksen vuosikokous voi yksimielisesti hallituksen esityksestä kutsua yhdistyksen kunniapuheenjohtajaksi henkilön, joka on toiminut erityisen ansiokkaasti yhdistyksen tai sen päämäärien hyväksi. Yhdistyksellä voi olla enintään yksi kunniapuheenjohtaja kerrallaan.

Yhdistyksen kokouksissa äänioikeus on yhdistyksen varsinaisilla jäsenillä, opiskelijajäsenillä ja yhteisöjäsenillä.

Yhdistyksen jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä yhdistyksen hallitukselle tai kokoukselle. Hallitukselle tieto katsotaan saatetuksi, kun se on ilmoitettu kirjallisesti hallituksen jäsenelle tai puheenjohtajalle. Yhdistyksen kokouksessa eroaminen kirjataan pöytäkirjaan.

Yhdistyksen varsinainen jäsen, opiskelijajäsen, yhteisöjäsen tai kannattajajäsen voidaan erottaa yhdistyksestä hallituksen päätöksellä. Lakisääteisten perusteiden lisäksi jäsen voidaan erottaa kuulematta, mikäli hän ei ole maksanut jäsenmaksuaan. Jäsenmaksun maksamattomuus eräpäivään mennessä jäsenmaksuvuonna johtaa äänioikeuden menettämiseen yhdistyksen kokouksessa jäsenmaksun maksamiseen saakka.

Hallituksen tekemä erottamispäätös on mahdollista saattaa vuosikokouksen käsiteltäväksi ilmoittamalla siitä hallitukselle 30 päivän kuluessa erottamispäätöksestä tiedon saatuaan.

Yhdistyksen vuosikokous vahvistaa hallituksen esityksestä jäsenmaksut kaikille jäsenryhmille. Opiskelijajäsenen jäsenmaksu on enintään puolet varsinaisen jäsenen jäsenmaksusta. Jäsenmaksu on suoritettava hallituksen määräämänä eräpäivänä.

Kunniapuheenjohtajalla ja -jäsenillä ei ole jäsenmaksuvelvollisuutta.

4 artikla
Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa vuosikokouksessa valittu hallitus, johon kuuluu erillisissä vaaleissa valitut puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja 2-10 hallituksen muuta jäsentä.

Hallitus valitsee sihteerin ja taloudenhoitajan. Mikäli kyseiset toimihenkilöt on valittu hallituksen ulkopuolelta, ei heillä ole äänivaltaa.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan, tai tämän estyneenä varapuheenjohtajan, kutsusta tai jos vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet hallituksen kokonaisjäsenmäärästä on saapuvilla.

Yhdistyksen hallituksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet äänestyksessä annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan päätökseksi tulee se mielipide, jota kokouksen puheenjohtaja ilmoittaa kannattavansa.

Yhdistyksen hallituksen toimikausi on vuosikokouksien välinen aika.

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.

5 artikla
Tilikausi ja toiminnantarkastus

Yhdistyksen tili- ja toimintakausi on 1.1.–31.12.

Tilinpäätös ja toimintakertomus on valmisteltava helmikuun loppuun mennessä ja annettava toiminnantarkastajalle tarkastettavaksi.

Yhdistyksellä on toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja.

Toiminnantarkastus on suoritettava viimeistään kaksi viikkoa ennen yhdistyksen vuosikokousta.

6 artikla
Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous on pidettävä hallituksen määräämänä ajankohtana huhtikuun loppuun mennessä.

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • yhdistyksen toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastus sekä siihen liittyvä lausunto;
 • tilinpäätöksen vahvistaminen;
 • tili- ja vastuuvapauden myöntäminen;
 • jäsenmaksujen suuruus;
 • hallituksen puheenjohtajan vaali;
 • hallituksen varapuheenjohtajan vaali;
 • hallituksen jäsenten vaali;
 • toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan vaali;
 • muut hallituksen esittelemät tai yhdistyksen jäsenten vaatimat asiat; sekä
 • kokoukselle jätetyt aloitteet.

Yhdistyksen ylimääräinen kokous voidaan kutsua koolle hallituksen esityksestä tai mikäli vähintään kymmenesosa yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä erityisen asian käsittelyä varten kirjallisesti hallitukselta vaatii. Kokous on pidettävä viimeistään yhden kuukauden kuluessa vaatimuksesta.

Yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle sähköpostitse. Jäsenellä on oikeus saada kutsu postitse ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle. Kokouskutsu on toimitettava vähintään kahdeksan vuorokautta ennen kokousta.

Yhdistyksen kokouksessa jokaisella äänivaltaisella jäsenmaksunsa suorittaneella jäsenellä on yksi ääni. Kunniajäsenillä, kunniapuheenjohtajalla, kannatusjäsenillä sekä jäsenmaksunsa laiminlyöneillä jäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet äänestyksessä annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan päätökseksi tulee se ehdotus, jota kokouksen puheenjohtaja ilmoittaa kannattavansa. Vaaleissa äänten mennessä tasan valinnan ratkaisee arpa.

7 artikla
Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Yhdistyksen kokous voi muuttaa yhdistyksen sääntöjä kolmen neljäsosan enemmistöllä. Päätöksenteko tehdään yhdessä kokouksessa.

Yhdistyksen kokous voi purkaa yhdistyksen kolmen neljäsosan enemmistöllä. Päätöksenteko tehdään kahdessa vähintään kuukauden väliajoin pidettävässä kokouksessa.

Yhdistyksen purkautuessa yhdistyksen varat lahjoitetaan eurooppaoikeustieteellistä tutkimusta edistävään tarkoitukseen, josta yhdistyksen purkautumisesta päättävä jälkimmäinen kokous tarkemmin päättää. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi varat käytetään samaan tarkoitukseen.

8 artikla

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.