Tietosuoja

Eurooppaoikeuden yhdistys ry käsittelee henkilötietoja seuraavien periaatteiden mukaisesti:

  1. Rekisterinpitäjä: Eurooppaoikeuden yhdistys ry
  2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa: Samuli Miettinen, Oikeustieteellinen tiedekunta, PL 4, 00014 Helsingin yliopisto (samuli.miettinen@helsinki.fi).
  3. Henkilötietojen käsittelytarkoitus: Yhdistyksen jäsenyyksien hallinnointi, jäsenasioista tiedottaminen, jäsenmaksujen rekisteröinti, jäsentapahtumien järjestäminen.
  4. Käsittelyn oikeusperuste: Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste on yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 6(1)(f) artiklassa tarkoitettu rekisterinpitäjän oikeutettu etu. Rekisterinpitäjän oikeutettu etu perustuu rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välillä vallitsevaan tai haettuun jäsenyyssuhteeseen. Henkilötietojen suojaa edellyttävät rekisteröidyn edut tai perusoikeudet ja -vapaudet syrjäyttävät tällaisen edun.
  5. Henkilötietojen luovutus ja vastaanottajaryhmät: Henkilötietoja luovutetaan yhdistyksen jäsentapahtumien järjestämiseen kulloinkin osallistuville yhteistyötahoille. Tällaisia yhteistyötahoja ovat keskeisesti niiden tilojen hallinnoijat, joissa yhdistyksen jäsentapahtumia järjestetään. Tietoja luovutetaan tapahtumien käytännön järjestelyihin liittyviä tarkoituksia varten (esim. kulunvalvonta) tarpeellisissa määrin. Muutoin tietoja luovutetaan vain lain niin velvoittaessa. Tietoja ei luovuteta EU- ja ETA-maiden ulkopuolelle, ellei laki niin velvoita.
  6. Henkilötietojen säilytysaika: Jäseneksi hyväksytyn rekisteröidyn tiedot säilytetään niin kauan kuin rekisteröidyn jäsenyys yhdistyksessä on voimassa. Hylätyn jäsenhakemuksen yhteydessä saadut henkilötiedot säilytetään jäsenhakemuksen käsittelyn vireilläolon ajan.
  7. Rekisteröidyn oikeudet: Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen 15–21 artiklojen mukainen oikeus pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen. Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen 77 artiklan mukainen oikeus tehdä̈ kantelu valvontaviranomaiselle, erityisesti siinä jäsenvaltiossa, jossa hänen vakinainen asuinpaikkansa tai työpaikkansa on tai jossa väitetty tietosuoja-asetuksen rikkominen on tapahtunut, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan yleistä tietosuoja-asetusta.
  8. Jäsenhakemuksessa edellytettyjen henkilötietojen toimittaminen on yhdistyksen jäseneksi liittymisen sekä jäsenyyden edellytys.
  9. Henkilötietoihin ei kohdisteta tietosuoja-asetuksen 22 artiklassa tarkoitettua automaattista päätöksentekoa.